top of page

Solfangst

og

sesonglagring

gjør

klimamålene oppnåelige

EU fornybardirektivet

 

Status

18. desember 2017 ble Rådet (medlemslandene i EU) enig om felles politiske konklusjoner på fornybardirektivet. 17. januar 2018 fattet Parlamentet et plenumsvedtak om sin posisjon til direktivet. Etter trilogforhandlinger ble det enighet om revidert fornybardirekiv i juni 2018. Endelig direktiv ble publisert i Official Journal 21. desember 2018, og vil vurderes i ordinær EØS-prosess.

 

Bakgrunn

Europakommisjonen la den 30.11.2016 fram forslag til et revidert direktiv for å fremme bruken av fornybar energi. Forslaget endrer og opphever med virkning fra 1. januar 2021 nåværende fornybardirektiv (2009/28/EF) som ble vedtatt i EU desember 2008 og innlemmet i EØS- avtalen den 19.12.2011. Kommisjonens forslag har blitt endret etter trilogsamtalene mellom EU-parlamentet, Kommisjonen og rådet. Den 18. juni ble det politisk enighet om direktiv for å fremme bruken av fornybar energi.

 

Det reviderte direktivet er en oppfølging av det europeiske råds vedtak av oktober 2014 om et 2030 energi- og klimarammeverk. Det reviderte direktivet fastsetter krav som skal sørge for at medlemslandene kollektivt kan nå 2030 målene for fornybar energi på en kostnadseffektiv måte, med særlig oppmerksomhet rettet mot å øke andelen fornybar energi i elektrisitetsproduksjonen, i sektoren for oppvarming og avkjøling og i transportsektoren

EU oppdaterer energiregelverket

Miljø2.png
NORANERGYlogo2_redigert.png
bottom of page